Dens Ongs Bux Yeeh Suh
耶稣基督的家谱
1Yal Beec Lah Hanp JANGS ongs mangh Dal WilDal Wil JANGS ongs mangh Yeeh Suh Jih Duc. Dens ongs bux Yeeh Suh xap nyaoh mangv dees:
亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱
2Yal Beec Lah Hanp sangx Yix Sah, Yix Sah sangx Yal Geec, Yal Geec sangx Yuc Dal mieengc jaix nongx;
亚伯拉罕以撒以撒雅各雅各犹大和他的弟兄;
3Yuc Dal nyimp Tah Max sangx Fac Leec Sih daengh Xeep Lah, Fac Leec Sih sangx Xih Sih Lenc, Xih Sih Lenc sangx Yal Lanc;
犹大她玛氏生法勒斯谢拉法勒斯希斯仑希斯仑亚兰
4Yal Lanc sangx Yal Miix Nac Dac, Yal Miix Nac Dac sangx Nac Sunl, Nac Sunl sangx Sah Menc;
亚兰亚米拿达亚米拿达拿顺拿顺撒门
5Sah Menc nyimp Lah Hoc sangx Boh Al Sih, Boh Al Sih nyimp Lul Deeh sangx Oc Beil Deec, Oc Beil Deec sangx Yeeh Xih;
撒门喇合氏生波阿斯波阿斯路得氏生俄备得俄备得耶西
6Yeeh Xih sangx wangc Dal Wil. Dal Wil nyimp maix Wuh Liil Yal sangx Soc Lot Ment;
耶西大卫王。大卫乌利亚的妻子生所罗门
7Soc Lot Ment sangx Loc Boh Anh, Loc Boh Anh sangx Yal Biix Yah, Yal Biix Yah sangx Yal Sah;
所罗门罗波安罗波安亚比雅亚比雅亚撒
8Yal Sah sangx Yoc Sah Fac, Yoc Sah Fac sangx Yoc Lanc, Yoc Lanc sangx Wuh Xih Yal;
亚撒约沙法约沙法约兰约兰乌西亚
9Wuh Xih Yal sangx Yoc Tanx, Yoc Tanx sangx Yal Hah Sih, Yal Hah Sih sangx Xih Xih Jah;
乌西亚约坦约坦亚哈斯亚哈斯希西家
10Xih Xih Jah sangx Max Nah Xih, Max Nah Xih sangx Yal Menh, Yal Menh sangx Yoc Xih Yal.
希西家玛拿西玛拿西亚们亚们约西亚
11Nyaoh begs singk douh liodx bonh touk Bah Biix Lenc xic jah, Yoc Xih Yal sangx Yeeh Goh Nic Yal mieengc jaix nongx.
百姓被迁到巴比伦的时候,约西亚耶哥尼雅和他的弟兄。
12Bonh touk Bah Biix Lenc yangx, Yeeh Goh Nic Yal sangx Sah Lah Tieec, Sah Lah Tieec sangx Soc Loc Bah Beec.
迁到巴比伦之后,耶哥尼雅撒拉铁撒拉铁所罗巴伯
13Soc Loc Bah Beec sangx Yal Biix Yul, Yal Biix Yul sangx Yih Liil Yal Jenl, Yih Liil Yal Jenl sangx Yal Soh;
所罗巴伯亚比玉亚比玉以利亚敬以利亚敬亚所
14Yal Soh sangx Sax Duc, Sax Duc sangx Yal Jenh, Yal Jenh sangx Yix Liic;
亚所撒督撒督亚金亚金以律
15Yix Liic sangx Yih Liil Yal Sah; Yih Liil Yal Sah sangx Max Danl; Max Danl sangx Yal Geec.
以律以利亚撒以利亚撒马但马但雅各
16Yal Geec sangx Yoc Seec, Yoc Seec JANGS saox Max Liil Yal; Yeeh Suh guanl Jih Duc, JANGS lagx Max Liil Yal.
雅各约瑟,就是马利亚的丈夫;那称为基督的耶稣,是从马利亚生的。
17Il naih, dah Yal Beec Lah Hanp touk Dal Wil weex laot LIS xebc siik saemh; dah Dal Wil touk Yix Seec Lieec douh liodx bonh touk Bah Biix Lenc buh LIS xebc siik saemh nyenc; dah bonh touk Bah Biix Lenc touk Jih Duc ugs menl guangl buh LIS xebc siik saemh.
这样,从亚伯拉罕大卫共有十四代;从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代;从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。
Yeeh Suh Jih Duc Ugs Menl Guangl
耶稣基督的降生
18Siih Yeeh Suh Jih Duc ugs menl guangl xap nyaoh mangv dees: Neix maoh Max Liil Yal saemp bens wah yuv weex maix dos Yoc Seec, naengl mix aol laos yanc, Guaenl Menl suh sunx lagx qak xenp Max Liil Yal.
耶稣基督降生的事,记在下面:他母亲马利亚已经许配了约瑟,还没有迎娶,马利亚就从圣灵怀了孕。
19Saox maoh Yoc Seec JANGS nyenc saengc, MEEC haengt eeuv nas maoh, xangk wanp wanp pieek maoh bail.
她丈夫约瑟是个义人,不愿意明明地羞辱她,想要暗暗地把她休了。
20Aox longc eev xangk siih naih xic jah, LIS jagc biaenl janl, Xus paik nyenc menl map doiv maoh wah: “Yoc Seec ah, lagx kuanp Dal Wil, nyac bix yaot! Wangk semp sibs maix nyac Max Liil Yal map yanc, lagx wul xenp maoh JANGS Guaenl Menl sunx map.
正思念这事的时候,有主的使者向他梦中显现,说:“大卫的子孙约瑟,不要怕!只管娶过你的妻子马利亚来,因她所怀的孕是从圣灵来的。
21Maoh yuv sangx il duc lagx banl, nyac yuv nyimp maoh aol guanl Yeeh Suh, yenv yuih maoh yuv deic begs singk maoh dah aox soix juv ugs map.”
她将要生一个儿子,你要给他起名叫耶稣,因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”
22Weex wenp menv siih naih, JANGS yuv douh sungp Xus yaml ebl nyenc wox unv lenc wah jah,
这一切的事成就,是要应验主借先知所说的话,
23wah: “Jingh LIS miegs mix eev qaenp xenp sangx lagx, nyenc menc yuv sint maoh guanl Yix Max Neil Liil.” (Yix Max Neil Liil piat ugs map JANGS ‘Wangc Menl nyimp daol gaenx nyaoh’.)
说:“必有童女怀孕生子,人要称他的名为以马内利。”(以马内利翻出来就是“神与我们同在”。)
24Yoc Seec liop yangx, jenc map, laengx XAOL sungp Xus wah, sibs maix dah map.
约瑟醒了,起来,就遵着主使者的吩咐,把妻子娶过来。
25Xah laot mix nyimp maoh xongv sumx, gas maoh sangx lis lagx banl, aol maoh guanl Yeeh Suh.
只是没有和她同房,等她生了儿子,就给他起名叫耶稣。