Ab Yeeb Sub Jib Duf Zaid Ghab Bak Ghet
耶稣基督的家谱
1Yad Baif Lab Haix bangf jib hlangb、Dad Weid bangf daib hlangb、Yeeb Sub Jib Duf zaid ghab bak ghet dios ait nongd:
亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱
2Yad Baif Lab Haix yis Yix Sab, Yix Sab yis Yax Gof, Yax Gof yis Yuf Dad sul nenx dol jid dax;
亚伯拉罕以撒以撒雅各雅各犹大和他的弟兄;
3Yuf Dad nas wuk Tab Max yis Faf Lef Sib sul Xid Lab, Faf Lef Sib yis Xib Sib Nenf, Xib Sib Nenf yis Yad Laif;
犹大她玛氏生法勒斯谢拉法勒斯希斯仑希斯仑亚兰
4Yad Laif yis Yad Mix Naf Daf, Yad Mix Naf Daf yis Naf Send, Naf Send yis Sab Menf;
亚兰亚米拿达亚米拿达拿顺拿顺撒门
5Sab Menf des wuk Lab Hof yis Bob Ab Sib, Bob Ab Sib des wuk Lud Daif yis Vof Beid Daif, Vof Beid Daif yis Yeeb Xib;
撒门喇合氏生波阿斯波阿斯路得氏生俄备得俄备得耶西
6Yeeb Xib yis dail wangx Dad Weid. Dad Weid des Wub Lid Yad bangf dail niangb yis Sox Lof Menf;
耶西大卫王。大卫乌利亚的妻子生所罗门
7Sox Lof Menf yis Lof Bob Aib, Lof Bob Aib yis Yad Bix Yax, Yad Bix Yax yis Yad Sab;
所罗门罗波安罗波安亚比雅亚比雅亚撒
8Yad Sab yis Yof Sab Faf, Yof Sab Faf yis Yof Laif, Yof Laif yis Wub Xib Yad;
亚撒约沙法约沙法约兰约兰乌西亚
9Wub Xib Yad yis Yof Taix, Yof Taix yis Yad Hab Sib, Yad Hab Sib yis Xib Xib Jab;
乌西亚约坦约坦亚哈斯亚哈斯希西家
10Xib Xib Jab yis Max Naf Xib, Max Naf Xib yis Yad Menb, Yad Menb yis Yof Xib Yad;
希西家玛拿西玛拿西亚们亚们约西亚
11naix not gos yax mongl leit Bab Bix Nenf xangf id, Yof Xib Yad ghax yis Yeeb Gob Nif Yax sul nenx dol jid dax.
百姓被迁到巴比伦的时候,约西亚耶哥尼雅和他的弟兄。
12Yax mongl leit Bab Bix Nenf yangx, Yeeb Gob Nif Yax yis Sab Lab Tieef, Sab Lab Tieef yis Sox Lof Bab Baif;
迁到巴比伦之后,耶哥尼雅撒拉铁撒拉铁所罗巴伯
13Sox Lof Bab Baif yis Yad Bix Wid, Yad Bix Wid yis Yix Lid Yad Jend, Yix Lid Yad Jend yis Yad Sox;
所罗巴伯亚比玉亚比玉以利亚敬以利亚敬亚所
14Yad Sox yis Sab Dub, Sab Dub yis Yad Jenb, Yad Jenb yis Yix Lif;
亚所撒督撒督亚金亚金以律
15Yix Lif yis Yix Lid Yad Sab, Yix Lid Yad Sab yis Max Daid, Max Daid yis Yax Gof;
以律以利亚撒以利亚撒马但马但雅各
16Yax Gof yis Yof Saif, ghax dios Max Lid Yad bangf dail jib bak; Yeeb Sub, dail gol ait Jib Duf id, dios gangl Max Lid Yad yis lol.
雅各约瑟,就是马利亚的丈夫;那称为基督的耶稣,是从马利亚生的。
17Ait nend, gangl Yad Baif Lab Haix leit Dad Weid bax linf maix juf dlob sangs; gangl Dad Weid leit xangf yax leit Bab Bix Nenf id seix maix juf dlob sangs; gangl xangf yax sos Bab Bix Nenf id leit Jib Duf bangf sangs seix maix juf dlob sangs.
这样,从亚伯拉罕大卫共有十四代;从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代;从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。
Ab Yeeb Sub Jib Duf Diangl Dangt
耶稣基督的降生
18Dol hfud gid Yeeb Sub Jib Duf diangl dangt id, sail hxad diot gid dab nongd: Nenx zaid mais Max Lid Yad bend gos zod khat diot Yof Saif, hxot ax bil mongl sos zaid id, dot Dail Dliux Waix jox bongt ghax liangs niak dax yangx.
耶稣基督降生的事,记在下面:他母亲马利亚已经许配了约瑟,还没有迎娶,马利亚就从圣灵怀了孕。
19Nenx dail daib jangs Yof Saif dios dail naix deix, ax sangx ait bal nenx ghab mais, sangx niangb gid liuf dliat nenx niox.
她丈夫约瑟是个义人,不愿意明明地羞辱她,想要暗暗地把她休了。
20Hxot xit xit zot nos laib hfud gid nend id, ab Ghab bangf dail hxab ghax diot dliangb but baib nenx, dail hxab hmat: “Dad Weid bangf daib hlangb Yof Saif, ax gid hxib leif! Mongx nongt ed Max Lid Yad lol ait mongx dail niangb leif, dail niak niangb nenx ghab qub gid niangs id dios gangl Dail Dliux Waix lol het.
正思念这事的时候,有主的使者向他梦中显现,说:“大卫的子孙约瑟,不要怕!只管娶过你的妻子马利亚来,因她所怀的孕是从圣灵来的。
21Nenx nongt yis ib dail daib dial, dail daib dial nongt dliuk nenx bangf dol naix gangl dol zeid yangf gid niangs dlif gux lol, ait nend mongx nongt des nenx diot bit gol ait Yeeb Sub.”
她将要生一个儿子,你要给他起名叫耶稣,因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”
22Bax linf dol hfud gid nend jangx yangx, ghax nongt deix dol hveb ab Ghab baib dail xangs bub sod lol hmat id,
这一切的事成就,是要应验主借先知所说的话,
23hot: “Nongt maix dail daib pik liangs niak yis dail daib dial, dol naix nongt gol nenx ait Yix Max Neid Lid.” (Yix Max Neid Lid dlied dax ghax dios hot “Wangx Waix sul bib xit seix niangb.”)
说:“必有童女怀孕生子,人要称他的名为以马内利。”(以马内利翻出来就是“神与我们同在”。)
24Yof Saif nins dlaib dliongs, fal zangl, ghax des ab Ghab dail hxab bangf dol hveb mongl yangl dail niangb lol zaid;
约瑟醒了,起来,就遵着主使者的吩咐,把妻子娶过来。
25qab hangd ax des nenx bit jus qut, dangl nenx yis dail daib dial lol, ghax des nenx diot bit gol ait Yeeb Sub.
只是没有和她同房,等她生了儿子,就给他起名叫耶稣。